Wat Zijn Je Rechten Bij Een Bedrijf Als Medewerker?

Medewerkers moeten veilig werken volgens de arbowet Als werknemer heb je het recht om in een veilige omgeving te werken. Het bedrijf waar je werkt is verplicht om de doelvoorschriften uit de Arbowetgeving op te volgen. Hiertoe wordt vaak een arbocatalogus opgesteld.

Welke rechten en plichten heeft u als werknemer?

Als werknemer heeft u er recht op dat uw werkgever zorg draagt voor veilige arbeidsomstandigheden. Dit moet uw werkgever doen d.m.v. het onderhouden van alle benodigde materialen en het bedrijfspand, en door zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften. Voor meer informatie over uw rechten en plichten kunt u terecht op de website van de

Wanneer moet u een bedrijf overnemen?

Als u een bedrijf overneemt, moet u ook alle werknemers overnemen. U mag niets veranderen aan hun rechten en plichten. En u moet bij de Belastingdienst melden dat u personeel overneemt.Het personeel houdt al zijn

Waarom moet u personeel overnemen bij bedrijfsovername?

U moet het personeel overnemen. Het overnemen van personeel bij bedrijfsovername is geen keuze. Dit moet volgens de wet.. Het personeel houdt al zijn rechten en plichten. Dit geldt voor zowel de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden. U mag dus geen personeel ontslaan. En u mag ook niets wijzigen in hun arbeidsovereenkomsten

Wat zijn de rechten van een werknemer?

gezondheid en veiligheid op het werk: algemene rechten en plichten, arbeidsomstandigheden, gereedschap, specifieke risico’s en kwetsbare werknemers. gelijke kansen tussen mannen en vrouwen: gelijke behandeling op het werk, zwangerschap, bevallingsverlof, ouderschapsverlof.

Welke rechten worden er beschreven in de cao die jij hebt als werknemer?

In een cao staan afspraken over arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld:

See also:  Retail Medewerker Wat Is Dat?
 • werktijden;
 • beloning (de salarisschalen);
 • vakantiedagen;
 • pensioenregelingen;
 • regels voor overwerken;
 • regelingen voor ziekte en ongevallen;
 • veiligheid van werknemers;
 • ontslagregelingen (bijvoorbeeld opzegtermijn);
 • Wat zijn mijn rechten als werkgever?

  Daarnaast hebben werkgevers het recht om hun werknemers instructies te geven en regels op te stellen met betrekking tot de uitvoering van het werk en de goede orde binnen het bedrijf. Het coronavirus en de verspreiding ervan vormen een potentieel risico voor de gezondheid van werknemers.

  Wat moet ik doen als ik personeel aanneem?

  Personeel aannemen

  1. Werving en selectie van personeel.
  2. Screen uw toekomstige werknemers.
  3. Controleer de identiteit van uw werknemers.
  4. Meld u aan als werkgever.
  5. Sluit een arbeidscontract af.
  6. Betaal minimaal het minimumloon en vakantiebijslag.
  7. Houd u aan de Arbowet.
  8. Stel een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) op.

  Wat zijn de rechten en plichten?

  Een recht is een aanspraak op een bepaald iets. Het recht op gezondheidszorg bijvoorbeeld, betekent dat je in bepaalde situaties aanspraak kunt maken op gezondheidszorg. Met ieder recht correspondeert de plicht van iemand anders. Dat kan een plicht zijn om iets te doen, of een plicht om iets te laten.

  Wat zijn mijn rechten als werknemer bij ontslag?

  Bij ontslag krijgt u een financiële vergoeding van uw werkgever. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat het initiatief om het dienstverband te beëindigen of niet voort te zetten bij uw werkgever ligt. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers.

  Welke rechten zonder cao?

  Werk je in een bedrijf dat geen cao heeft? Dan kun je de hoogte van je loon vinden in de arbeidsovereenkomst. Soms heeft een bedrijf een aparte regeling met afspraken over je loon. Je hebt in ieder geval recht op het wettelijk minimumloon.

  See also:  Wat Verdient Een Hrm Medewerker?

  Wat wordt er vastgelegd in een cao?

  Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een cao geldt voor een grote groep mensen.

  Wat is de werkingssfeer van een cao?

  Cao-partijen bepalen met elkaar op wat voor soort arbeid en op welke (werkgevers en) werknemers de cao van toepassing is. Die werkingssfeer is in de cao-tekst opgenomen. In de ‘werkingssfeerbepaling’ aan het begin van elke cao staat op welk soort arbeid en op welke werknemers de cao van toepassing is.

  Wat zijn je rechten bij een arbeidsconflict?

  De rechten van de werknemer bij een arbeidsconflict zijn er om je te helpen een oplossing voor het conflict te vinden. Zo mag je werkgever je tijdens het conflict niet zomaar ontslaan, hij moet dit bij de kantonrechter met een gegronde reden kunnen onderbouwen.

  Wat te doen bij een onwerkbare situatie?

  Wat moet u doen?

  1. Laat je in ieder geval niet leiden door emoties en impulsief gedrag: probeer te analyseren wat er aan de hand is.
  2. Wij adviseren om hulp en advies te vragen voor je welke stap ook maar onderneemt (wat voor hulp hangt af van de situatie).

  Waar kun je de rechten en plichten van werkgever en werknemer terugvinden?

  De rechten en plichten van een werknemer zijn vastgelegd in het Nederlandse arbeidsrecht.

  Wat komt er bij kijken als je iemand in dienst neemt?

  Als je iemand in dienst neemt, word je naast ondernemer ook ‘werkgever’. Daar komt een hoop bij kijken: arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, beloning, beoordelings- en functioneringsgesprekken, (na)scholing, ziekteverzuim, etc.

  See also:  Waar Kan Je Stage Lopen Als Juridisch Medewerker Mbo?

  Hoe zet ik iemand op de loonlijst?

  Arbeidsovereenkomst opstellen

  1. Naam (voorletters, tussenvoegsel, achternaam), geboortedatum, adres en woonplaats van de werknemer en naam, adres, woonplaats van de werkgever.
  2. Plaats(en) waar wordt gewerkt.
  3. Functie van de werknemer en de voornaamste taken.
  4. Tijdstip van indiensttreding.

  Wat zijn de premies werknemersverzekeringen?

  De werknemersverzekeringen verzekeren werknemers (mensen in loondienst) tegen het inkomensverlies als ze werkeloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Als u jonger bent dan de AOW-leeftijd en loon of een uitkering ontvangt, betaalt u mee aan de premies werknemersverzekeringen.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.