Mijn Medewerker Is Ziek Wat Nu?

U meldt uw werknemer dan op de laatste werkdag ziek bij UWV. Uw werknemer recht heeft op een Ziektewetuitkering, ook als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet. U moet hem dan binnen 4 werkdagen ziekmelden bij UWV. Beter melden moet binnen 2 werkdagen.

Hoe te handelen bij ziekmelding?

Als u ziek bent, moet u zich direct ziek melden bij uw werkgever. De regels voor ziekmelding staan in uw arbeidscontract, cao of bedrijfsreglement. U hoeft de werkgever niet te vertellen wat uw klachten zijn. Uw werkgever mag geen medische informatie van u vragen.

Wie bepaalt of een werknemer ziek is?

Het is de bedrijfsarts die in eerste instantie bepaalt of een werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte. Indien de werknemer of werkgever het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts, kan bij het UWV een second opinion worden aangevraagd. Let op: hier zijn wel kosten aan verbonden.

Wie betaalt de zieke werknemer?

Ja, als een werknemer ziek is, moet u als werkgever het loon doorbetalen over een periode van maximaal 104 weken. U moet minimaal zeventig procent van het laatstverdiende loon betalen en ten minste het wettelijke minimumloon. Dit laatste geldt in ieder geval voor de eerste 52 weken.

Wat zijn mijn rechten als werknemer bij ziekte?

Als u ziek bent staat voorop dat u actief moet meewerken aan uw herstel en zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Dat kan betekenen dat u tijdelijk ander passend werk doet. U mag uw herstel niet in de weg staan of vertragen. De regels van uw cao en de wet gelden.

Wat mag je wel en niet vragen bij een ziekmelding?

De werkgever mag wel vragen naar noodzakelijke informatie rondom je ziekte. Bijvoorbeeld hoe lang je denkt dat je thuisblijft, of je enigszins in staat bent om thuis wat te werken, of er afspraken verzet moeten worden en hoe je te bereiken bent. Het is niet toegestaan om te vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte.

See also:  Wat Doet De Vakbond Voor Je?

Waar Meld mijn werkgever mij ziek?

Ziekmelding doorgeven aan arbodienst of UWV

Als werkgever moet u de verzuimmelding uiterlijk binnen een week doorgeven aan uw arbodienst. Hoe eerder, hoe beter. Pas als uw werknemer na 42 weken nog niet beter gemeld is, meldt u de werknemer ziek bij UWV.

Wie bepaalt Betermelding?

Als de werknemer na een langdurige ziekte zich beter meldt, dan kan de werkgever besluiten om het oordeel van de bedrijfsarts in te roepen. Bij ziekte moet de werkgever maximaal 104 weken het loon doorbetalen aan de zieke werknemer.

Hoe lang is een werkgever verantwoordelijk voor een zieke werknemer?

U bent als werkgever in ieder geval de eerste 2 jaar van de ziekte verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer. Dit volgt uit de Wet Verbetering Poortwachter. Na deze 2 jaar wordt uw werknemer opgeroepen voor de WIA-keuring.

Hoe vaak contact met zieke werknemer?

Er zijn volgens de wet een aantal verplichte contactmomenten voor werkgevers. Namelijk: Binnen één week na de eerste ziektedag geef je de ziekmelding door aan je arbodienst of bedrijfsarts. Als je verzekerd bent tegen ziekteverzuim, moet je dit vaak al op de eerste ziektedag doorgeven.

Wat krijg je betaald als je ziek bent?

U ontvangt in het 1e ziektejaar minstens 70% van uw loon en minimaal het minimumloon. U kunt meer loon doorbetaald krijgen als hier afspraken over staan in uw cao of in uw arbeidsovereenkomst. Bent u ziek vanwege orgaandonatie, zwangerschap of bevalling? Dan krijgt u 100% van uw loon.

Wat kost het een werkgever als iemand ziek is?

Een langdurig zieke medewerker kost ruim anderhalf keer meer dan organisaties denken. Er wordt uitgegaan van gemiddeld 143 euro per dag, maar in werkelijkheid kost een zieke medewerker dagelijks 250 euro, oplopend tot maar liefst 400 euro. Daarmee schat 71% van de organisaties de verzuimkosten te laag in.

See also:  Medewerker Marketing En Communicatie Wat Is Dat?

Wie betaalt eerste dag ziekte?

Arbeiders en bedienden hebben gedurende een periode van 30 dagen recht op gewaarborgd loon ten laste van hun werkgever. Bij arbeiders zijn enkel de eerste 7 dagen volledig ten laste van de werkgever.

Wat zijn je rechten als je ziek bent?

Loondoorbetaling. Als u ziek bent, moet uw werkgever uw loon doorbetalen over een periode van maximaal 104 weken. De werkgever moet minimaal 70% van het laatstverdiende loon betalen en de eerste 52 weken ten minste het wettelijke minimumloon. Of de werkgever meer moet betalen, moet uit uw arbeidscontract of cao blijken

Kan mijn werkgever mij verplichten om te werken als ik ziek ben?

Wie bepaalt of je arbeidsongeschikt bent? Belangrijk om te weten is dat je werkgever niet kan én mag bepalen of je wel of niet ziek bent. En of je dus (weer) moet komen werken. Jouw werkgever is namelijk geen arts.

Wat zijn mijn rechten en plichten bij re integreren?

Verplichtingen werknemer

De werknemer houdt zich aan de afspraken die gemaakt zijn in het Plan van Aanpak. De werknemer is beschikbaar voor controle bij hem thuis. De werknemer moet passende arbeid aanvaarden. De werknemer moet een opleiding volgen als de werkgever dat nodig acht in belang van de re-integratie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector