Wat Als Een Medewerker Niet Meewerkt Aan Re Integratie?

Als een medewerker niet of onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie dan is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om de werknemer aan te sporen dit alsnog te doen. Dit is de eerste stap. Aansporen kan op verschillende manieren.
Werknemer werkt totaal niet mee aan de re-integratie Werkt de werknemer totaal niet mee aan de re-integratie, dan kan de werkgever hiervan melding maken bij het UWV. Het UWV kan de werknemer korten op- of zelfs uitsluiten van zijn WIA-uitkering als blijkt dat deze niet mee heeft geholpen aan zijn re-integratie.

Is een re integratietraject verplicht?

Ben je langere tijd ziek, dan ga je met je werkgever kijken wat je mogelijkheden zijn om weer aan het werk te gaan. Re-integreren noemen wij dat. Jij bent verplicht om mee te werken aan je re-integratie.

Wat zijn de consequenties voor de werkgever als deze zich niet aan zijn re-integratieverplichtingen houdt?

“Houd je je als werkgever niet aan de re-integratieverplichtingen? Dan kan het UWV-sancties opleggen die dwingen om een extra jaarsalaris uit te betalen. Dit komt boven op de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte op grond van de Wet Poortwachter.

Wat is re-integratie verplichting?

Verplichtingen werknemer

Ook de zieke werknemer moet volledig meewerken aan zijn re-integratie. Zijn belangrijkste verplichtingen: De werknemer doet er alles aan om herstel te bevorderen en denkt mee met de bedrijfsarts en arbodienst. De werknemer houdt zich aan de afspraken die gemaakt zijn in het Plan van Aanpak.

Wat zijn mijn rechten en plichten bij re-integreren?

Re-integreren: taken en plichten

Uw werknemer speelt de belangrijkste rol in de re-integratie. Hij is verplicht om aan zijn re-integratie mee te werken. Bijvoorbeeld door tijdelijk ander werk binnen uw bedrijf te accepteren. Of door een cursus te volgen.

See also:  Wat Is Front Office Medewerker?

Kan ik een re-integratietraject weigeren?

Het is ook mogelijk dat je werkgever weigert om de beslissing van de arbeidsarts te volgen. In dat geval stelt hij geen re-integratieplan op, omdat hij vindt dat dit technisch of objectief onmogelijk of onredelijk is. De werkgever zal die weigering ook schriftelijk moeten motiveren.

Hoe lang mag je re integreren?

Samen met uw werkgever moet u er alles aan doen om snel weer aan het werk te gaan. U en uw werkgever moeten daarbij een aantal stappen volgen. Die stappen heten samen re-integratietraject. Een re-integratietraject duurt maximaal 104 weken.

Wie heeft dan deze re integratieverplichtingen?

Normaal gesproken maakt de arbodienst deze voor u op, maar de verplichting valt wel onder uw verantwoordelijkheid als werkgever. Uiterlijk in de 8e week na de ziekmelding moet u samen met uw werknemer een plan van aanpak opstellen.

Welke zijn de consequenties als de re-integratie inspanningen als onvoldoende worden beoordeeld?

Als de werkgever te weinig heeft gedaan aan de terugkeer naar werk, kan hij verplicht worden om maximaal 1 jaar extra loon door te betalen. Als de werknemer te weinig heeft gedaan aan de terugkeer naar werk, kan de WIA-uitkering geheel of gedeeltelijk worden geweigerd.

Wat moet een werkgever doen bij reintegratie?

De werkgever moet alle re-integratie inspanningen bijhouden in een re-integratiedossier. Dit vormt de basis van het re-integratieverslag dat aan het einde van het re-integratietraject moet worden opgemaakt en dat dient om te beoordelen of werkgever en werknemer wel voldoende hebben gedaan.

Wat doet een re integratiebureau voor je?

Een re-integratiebedrijf helpt werkzoekenden bij het opnieuw vinden van werk. Daarnaast ondersteunt een re-integratiebureau de werkgever bij het re-integratieproces inclusief het nakomen van wettelijke verplichtingen.

See also:  Hoe Lang Duurt Opleiding Pedagogisch Medewerker?

Hoeveel salaris bij re-integratie?

Gedurende het eerste ziektejaar hebt u recht op 100% loondoorbetaling. Het is daarbij niet van belang of u geheel of gedeeltelijk ziek bent. Na het eerste ziektejaar ontvangt u 70% van uw loon. Hierbij is wel van belang of u geheel of gedeeltelijk ziek bent.

Kan de bedrijfsarts je verplichten te gaan werken?

Wanneer verplicht bedrijfsarts tot werken? Dat de bedrijfsarts verplicht tot werken komt nooit voor. Deze persoon heeft namelijk een adviserende rol. Hij of zij zal aan u als werkgever daarom aangeven of de werknemer wel of niet in staat is om te werken volgens de beoordeling.

Kan je je ziek melden tijdens reintegratie?

Begint de termijn van 104 weken opnieuw te lopen als een werknemer ziek wordt terwijl hij aan het re-integreren is? Nee. De werknemer is arbeidsongeschikt als en zolang hij de bedongen arbeid geheel of gedeeltelijk niet kan verrichten. Tijdens die periode kan een werknemer soms opbouwend passend werk doen.

Wat zijn de wettelijke rechten en plichten van een werknemer bij ziekte?

Als u ziek bent, moet uw werkgever uw loon doorbetalen over een periode van maximaal 104 weken. De werkgever moet minimaal 70% van het laatstverdiende loon betalen en de eerste 52 weken ten minste het wettelijke minimumloon. Of de werkgever meer moet betalen, moet uit uw arbeidscontract of cao blijken.

Kun je het 2e spoor weigeren in je werk?

Mag ik een 2e spoor traject weigeren? Nee, medewerking door de werknemer aan het tweede spoor is verplicht op basis van de Wet verbetering poortwachter. Bij weigering of onvoldoende inspanning moet de werkgever het loon stopzetten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector